جمعه - ۱۳۹۹/۰۷/۰۴

تبلیغی و ترویجی

جدول عناوین و حجم برنامه های تبلیغی و ترویجی و تشکلهای قرآنی اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان ردیف نام فعالیت واحد حجم ۱ آموزش مدیران موسسات و خانه های قرآن شهری …

مشاهده